Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Paroda VIENAS AUTORIUS – VIENAS KŪRINYS
__ Apie

Parodos“1/1. VIENAS AUTORIUS – VIENAS KŪRINYS“ atidarymas įvyko vasario 12 d. ketvirtadienį, 17 val. Šiaulių dailės galerijoje. 
Tuo pačiu metu buvo atidaroma ir Petro Rakštiko fotografijų paroda „PASAULIO BAMBA. TILTAI, VANDUO, ŠEŠĖLIAI, STATINIAI“. 

Parodos „Vienas autorius – vienas kūrinys“ koncepcija susiformavo Šiaulių LDS skyriaus tarybos diskusijoje, kad Šiauliuose būtų įdomu surengti vieno paveikslo parodą, kurioje dalyvautų vienos meno mokyklos – Šiaulių universiteto Menų fakulteto – absolventai menininkai, dabar gyvenantys ir kuriantys Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Rokiškyje, Ukmergėje, Utenoje, Pasvalyje ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Parodos kuratorius Ričardas Garbačiauskas ėmėsi tai įgyvendinti.
Maždaug nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų profesionalų parodose pastebimi ŠPI (Šiaulių pedagoginis institutas) absolventai dabar yra žinomi Lietuvos menininkai, tai – Elma Šturmaitė, Bonaventūras Šaltis, Vladimiras Sušilovas, Arūnas Vasiliauskas, Benjaminas Jenčius, Andrius Mosiejus, Romualdas Pučekas, Česlovas Polonskis. Daugelis šių menininkų karjerą pradėjo kaip akvarelininkai. Ne vienas jų prisimena šios technologijos studijas pas dėstytojus prof. Vitolį Algimantą Trušį, prof. Antaną Visockį, doc. Jeronimą Kmieliauską ir kitus.
Garbingai jų tradicijas tęsia šių dienų dailininkai: Vidmantas Zarėka, Valerija Medelinskienė, Voldemaras Barakauskas, Edita Sudžiūtė, Girmantas Rudokas ir kt., pelnę įvairių apdovanojimų akvareles bienalėse.
Kiekvienai epochai būdinga savita meninė raiška. Menų fakultetas buvo įkurtas sovietiniais laikais nepaisant įvairių politinių, ideologinių aspektų. Tuo metu lietuvių dailininkai ieškojo besikeičiančios epochos – laisvės – ženklų. Tapytojas doc. R. Vilkauskas prisimena: „Pokarinė karta, kuri subrendo, kai socializmas dar formavosi, vis dar tikėjo, kad kuria šviesią ateitį. Mes matėm tik kliedesius. <...> Reikėjo pasirinkti ką daryti? Ar, kaip mokytojai moko, daryti gražius darbus, kad patiktų žmogui, kad salonėlį galėtų papuošti, ar kurti kažkokius laikmečio ženklus? <...> Ieškojai formų, kaip tai pavaizduoti – niekas institute šito nemokė...“ Tie ženklai įgavo naujas meno formas.
Po šalies nepriklausomybės atkūrimo menininkai vis dažniau ėmė kurti vadinamojo tarpdisciplininio meno erdvėje. Vyko performansai, akcijos, buvo kuriamos instaliacijos. Tokiuose moderniojo meno virsmuose dalyvavo ir tuometinio Dailės fakulteto studentai ir kiti čia mokęsi: Paulius Arlauskas, Saulius Pučinskas, Bronius Rudys, Artūras Šlipavičius, Saulius Urbonavičius – Samas, Reda ir Arūnas Uogintai, Ramūnas Grikevičius, Romualdas Balinskas, Salomėja Jastrumskytė, Arūnas Augutis, Eugenijus Raugas, Martynas Gaubas, Dainius Trumpis, Laura Guokė ir kt.
Vieno paveikslo paroda Šiaulių dailės galerijoje tūrėtų būti iššūkis – nes ar įmanoma vienu paveikslu reprezentuoti dailininką. Tačiau žiūrovui bus įdomu stebėti, kaip mokykla, laikas, socialiniai ir politiniai reiškiniai keitė meninę raišką, stilių ir temas ir kaip tai atsispindi įvairių kartų bendroje parodoje. (Arūnas Uogintas)

Paroda veikė iki kovo 7 d.

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­tos dvi Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­tą bai­gu­sių me­ni­nin­kų pa­ro­dos. Fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą „Pa­sau­lio bam­ba. Til­tai, van­duo, še­šė­liai, sta­ti­niai“ pri­sta­tė Pet­ras Rakš­ti­kas. Pa­ro­do­je „Vie­nas au­to­rius – vie­nas kū­ri­nys“ įvai­rių kar­tų me­ni­nin­kams te­ko iš­šū­kis – pri­sta­ty­ti sa­ve vie­nu dar­bu.

PA­RO­DA: Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­to­je pa­ro­do­je „Vie­nas au­to­rius – vie­nas kū­ri­nys“ įvai­rių kar­tų me­ni­nin­kai, stu­di­ja­vę me­nus Šiau­lių uni­ver­si­te­te, pri­sta­tė sa­ve vie­nu kū­ri­niu.

BAM­BA: Dai­li­nin­kas ir ra­šy­to­jas, Šiau­lių uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas Pet­ras Rakš­ti­kas sa­vo pa­ro­do­je „Pa­sau­lio bam­ba. Til­tai, van­duo, še­šė­liai, sta­ti­niai“ nespalvotas fo­tog­ra­fi­jas su­sie­jo su li­te­ra­tū­ri­niais teks­tais.

simona@skrastas.lt

Vie­nos kal­vės me­ni­nin­kai

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas ir ra­šy­to­jas, Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) dės­ty­to­jas Pet­ras Rakš­ti­kas ne­spal­vo­tas fo­tog­ra­fi­jas su­sie­jo su li­te­ra­tū­ri­niais teks­tais.

„Tarp šir­dies ir gak­ti­kau­lio stirk­so sle­pia­si, dai­ro­si, vėp­so bam­ba. To­kia pat, kaip ir ta­vo, ne­žy­miai nu­kry­pu­si nuo stan­dar­ti­nio įjun­gi­mo myg­tu­ko pa­gal dy­dį ir for­mą. Bam­bą ne­šio­jan­tis kū­nas strak­si po sau­le ir ta­po še­šė­lį su gal­va, ku­rios akys fik­suo­ja že­me šliau­žian­čią pa­sau­lio bam­bą“, – ra­šo P. Rakš­ti­kas pa­ro­dos pri­sta­ty­me.

Jis, kaip ir pa­ro­dos „Vie­nas au­to­rius – vie­nas kū­ri­nys“ au­to­riai, bai­gęs ŠU Me­nų fa­kul­te­tą. Šios pa­ro­dos idė­ja gi­mė uni­ver­si­te­to doc. Arū­nui Uo­gin­tui – su­reng­ti vie­no pa­veiks­lo pa­ro­dą, ku­rio­je da­ly­vau­tų vie­nos me­no mo­kyk­los – Me­nų fa­kul­te­to – ab­sol­ven­tai.

Pa­ro­dos ku­ra­to­rius ­Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus va­do­vas Ri­čar­das Gar­ba­čiaus­kas ėmė­si tai įgy­ven­din­ti. Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja ir pir­mie­ji bai­gę fa­kul­te­tą prieš be­veik 45 me­tus, ir pa­sku­ti­nės lai­dos ma­gist­ran­tai.

A. Uo­gin­tas pa­žy­mi, jog nuo Me­nų fa­kul­te­to įkū­ri­mo pra­džios jį bai­gė per 2500 žmo­nių, iš jų apie 10 pro­cen­tų ta­po me­ni­nin­kais, ku­rie ži­no­mi Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Vie­nas pa­veiks­las – iš­šū­kis

Pa­ro­dos dai­li­nin­kai at­vy­kę iš ke­tu­rio­li­kos mies­tų. Dau­ge­lis šių me­ni­nin­kų yra sa­vo mies­to kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai: or­ga­ni­zuo­ja pa­ro­das, kul­tū­ri­nius ren­gi­nius, yra uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai, ka­ted­rų, me­no mo­kyk­los va­do­vai.

Pa­sak A. Uo­gin­to, kiek­vie­nai epo­chai bū­din­ga sa­vi­ta me­ni­nė raiš­ka. Me­nų fa­kul­te­tas bu­vo įkur­tas so­vie­ti­niais lai­kais ne­pai­sant įvai­rių po­li­ti­nių, ideo­lo­gi­nių as­pek­tų. Tuo me­tu lie­tu­vių dai­li­nin­kai ieš­ko­jo be­si­kei­čian­čios epo­chos, lais­vės ženk­lų.

„Vie­no pa­veiks­lo pa­ro­da turė­tų bū­ti iš­šū­kis – ar ga­li vie­nas pa­veiks­las rep­re­zen­tuo­ti kū­rė­ją? Ar ap­skri­tai šie dar­bai at­spin­di Šiau­lių me­no mo­kyk­lą?“ – svars­tė A. Uo­gin­tas. Pa­ro­do­je me­ni­nin­kai pa­tei­kė ta­py­bos, ak­va­re­lės, gra­fi­kos, skulp­tū­ros dar­bus, ani­ma­ci­ją, ins­ta­lia­ci­jas.

Jo tei­gi­mu, žiū­ro­vui bus įdo­mu ste­bė­ti, kaip mo­kyk­la, lai­kas, so­cia­li­niai ir po­li­ti­niai reiš­ki­niai kei­tė me­ni­nę raiš­ką, sti­lių ir te­mas ir kaip tai at­si­spin­di įvai­rių kar­tų bend­ro­je pa­ro­do­je.

Prieš 15 me­tų stu­di­jas Šiau­liuo­se bai­gu­si me­no­ty­ri­nin­kė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė, dai­li­nin­kė Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė pa­žy­mi, jog ne­pa­tai­kau­jant tai – la­bai stip­ri pa­ro­da. Dar­bą šiai pa­ro­dai me­ni­nin­kė at­rin­ko at­si­tik­ti­nai – ėmė tą, ku­ris til­po į au­to­mo­bį.

„Džiau­giuo­si, kad ant kū­rė­jų nė­ra už­dė­tos di­de­lės mo­kyk­los ko­jos, ko ti­kė­jau­si prieš tai atei­da­ma. Nė­ra mo­kyk­los štam­po ar net stig­mos. Au­to­riai yra lais­vi, es­te­ti­ne pra­sme jie ne­tu­ri sle­gian­čio mo­kyk­los ant­spau­do“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė me­no­ty­ri­nin­kė. Pa­ro­da veiks iki ko­vo 7 die­nos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

 

__ Organizatoriai
__ Rėmėjai