Buvusios Atgal<<

__ Pavadinimas
Arūno Vasiliausko paroda NUO DURŲ IKI DURŲ
__ Apie

Šiaulių dailės galerijoje spalio 5 d., penktadienį, 18 val. atidaryta Arūno Vasiliausko kūrybos paroda "Nuo durų iki durų".

Arūnas Vasiliauskas - žinomas Šiaulių miesto akvarelistas bei dailės pedagogas. Kūrėjas daug metų dirbo Šiaulių vaikų dailės mokykloje. Pagrindinė jo darbų tematika - Lietuvos kaimas. Menininkas aktyviai dalyvauja įvairiuose dailės pleneruose, tarptautinėse, respublikinėse parodose.Yra surengęs nemažai personalinių parodų. Dailininko darbų yra įsigiję šalies ir užsienio kolekcininkai. Arūnas yra surengęs bendrus kūrybinius projektus su kompozitoriumi Algirdu Bružu ir dailininku Antanu Krištopaičiu. Šiais metais švęsdamas savo jubiliejų, autorius Šiaulių dailės galerijoje eksponuoja savo akvarelių ir piešinių parodą "Nuo durų iki durų" ir kviečia žiūrovus apsilankyti.

Paroda veikė iki 2012 10 20.

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Arū­nas Va­si­liaus­kas, su­lau­kęs bran­daus 70-me­čio ju­bi­lie­jaus, va­kar Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­rė ju­bi­lie­ji­nę pa­ro­dą. Ma­no, jog pa­ro­dos du­ris at­vė­rė pa­sku­ti­nį kar­tą. Šį rug­sė­jį už­bai­gė ir dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt me­tų tru­ku­sią dai­lės mo­ky­to­jo kar­je­rą. „Aš jau nie­kur ne­bes­ku­bu“, – sa­ko dai­li­nin­kas.

Du­rys at­si­ve­ria ir už­si­da­ro.

Arū­nas Va­si­liaus­kas, su ku­riuo kal­bė­jo­mės pa­ro­dos ati­da­ry­mo iš­va­ka­rė­se, tvir­ti­na, jog pa­ro­das ren­gia ne dėl ju­bi­lie­jų. Ši bus pa­sku­ti­nė. Pa­va­di­no ją sim­bo­liš­kai: „Nuo du­rų iki du­rų“. „Tos du­rys yra svar­bus da­ly­kas gy­ve­ni­me, – sa­ko dai­li­nin­kas. – Vis bel­die­si į jas, ei­ni, ban­dai kaž­ką pa­da­ry­ti. Vie­nos du­rys at­si­da­ro, ki­tas vir­ši­nin­kas su ko­ja už­da­ro – per lan­gus lan­džio­ji. Yra du­rų, ku­rios iš vi­so neat­si­da­ro, ir į jas nė ne­si­belsk – ne tau, Mar­ty­nai, mė­ly­nas dan­gus. Jei­gu tai su­vo­ki – leng­viau gy­ven­ti.“ Pa­ro­do­je ro­do pir­mą­ją ak­va­re­lę, su­kur­tą 1969 me­tais rug­sė­jo 9-ąją. „Su ta pir­mą­ja ak­va­re­le kaž­kas at­si­da­rė, nors dar ne­bu­vo aiš­ku, – sa­ko dai­li­nin­kas. – Ži­no­jau tik, kad bū­siu dai­lės mo­ky­to­ju.“ Pra­dė­jo mo­ky­to­jo kar­je­rą Šiau­lių dai­lės mo­kyk­lo­je. Šį rug­sė­jį su ja at­si­svei­ki­no.

Ar įma­no­ma ir kaip kū­rė­jui išei­ti į pen­si­ją?

„Kai me­ni­nin­kas, kaip spor­ti­nin­kas, lai­ku išei­na, tai vi­siems ge­rai, – at­sa­ko dai­li­nin­kas. – Ne­sa­kau, kad tep­tu­kus su­de­gin­siu. Dirb­siu. Bet kai tu­ri me­tų kup­rą, ar tu­ri ką nau­jo pa­sa­ky­ti, ar dar esi įdo­mus? Atei­na toks lai­kas, ar­ba dar ga­li kur­ti, ar­ba tie­siog po­kštau­ji. Da­bar be­veik vis­kas yra me­nas. Jei­gu at­sa­ko­my­bės sau ne­pri­sii­mi, ga­li ko­kius ba­tus bron­za api­purkš­ti ir ka­bin­ti pa­ro­do­je. Bet man ne vis­kas yra me­nas.“ Sa­vo pa­ro­do­je neat­si­tik­ti­nai ro­do ir pie­ši­nius, ir abst­rak­čius ak­va­re­lės dar­bus. Kad žiū­ro­vas ne­ma­ny­tų, jog ak­va­re­lės meist­ras pieš­ti ne­mo­ka.

Pe­da­go­go kė­dės ne­keis­tų.

Mo­ky­to­jo kar­je­rą lai­ko svar­biau­sia sa­vo gy­ve­ni­me, nors dėl to su­si­py­ko su tė­vu. „Bai­giau ins­ti­tu­tą, at­va­žia­vau pa­si­gir­ti, kad ta­pau dai­lės mo­ky­to­ju, o tė­vas sa­ko: „Ar ga­li su­re­mon­tuo­ti kam­ba­rį?“. „Ne.“ Nu­mo­jo ran­ka, nu­si­su­ko, ma­no spe­cia­ly­bė jam at­ro­dė ne­rim­ta, – pri­si­me­na tė­vo reak­ci­ją. – No­rė­jo, kad bū­čiau miš­ki­nin­kas.“ Ne vie­nam sa­vo mo­ki­niui yra pa­ta­ręs, net jei tė­vai prieš­ta­rau­ja pa­si­rin­ki­mui, ge­rai pa­gal­vo­ti, ar su­kti ki­tur. Pats gy­ve­ni­me, jei­gu ga­lė­tų, ką keis­ti, gal ir keis­tų, bet tik ne pe­da­go­go kė­dę. „Kad dai­lės pe­da­go­gu ta­pau – tai Die­vo do­va­na man, – įsi­ti­ki­nęs A. Va­si­liaus­kas. – Dai­lė man lei­do su vai­kais lais­vai bend­rau­ti. Kai kal­ba­mės, ko mo­ky­si­mės, juk neat­si­ver­čia­me jo­kios pri­va­lo­mo­sios pro­gra­mos: už­da­vi­nys „a“, už­da­vi­nys „b“ ir re­zul­ta­tas „c“. Tie­siog pa­ti­ki­me vie­nas ki­tu ir kar­tu ei­na­me, kar­tais su­si­pyks­ta­me, iš­si­ski­ria­me ir vėl su­si­tai­ko­me. Kas pe­da­go­gui ga­li bū­ti sma­giau?“
tv3.lt archyvas

__ Fotogalerija
Šioje galerijoje nėra nuotraukų
__ Atsiliepimai
__ Organizatoriai
__ Rėmėjai