Galerijos veikla
 
INFORMUOJAME, KAD RENGIAMOS NAUJOS SVETAINĖS KŪRIMAS.
I. ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS MISIJA IR VIZIJA
 
 
INSTITUCIJOS MISIJA
Sudaryti sąlygas šiuolaikinio ir profesionalaus meno tęstinumui ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai bei jos dalyvavimui kūrybinėje veikloje. Inicijuoti ir rengti miesto, Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno ir kultūros renginius, ugdant kūrybišką, demokratinę ir atvirą visuomenę.
 
 
INSTITUCIJOS VIZIJA
Įtvirtinti Šiaulių dailės galerijos kaip stipraus šiuolaikinio meno sklaidos centro šiaurės Lietuvoje įvaizdį, išsamiai pristatant miesto, Lietuvos ir užsienio profesionalaus ir aktualaus dabarties meno tendencijas bei tradicijas.
 
 
II. ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI
 
Supažindinti visuomenę su naujausiomis šiuolaikinio meno tendencijomis.
Skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą mieste ir regione.
Pristatyti visuomenei miesto, Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybos įvairovę.
Sudaryti sąlygas miesto ir regiono bendruomenei dalyvauti kūrybinėje veikloje ir vartoti kultūros ir meno produktą.
Inicijuoti ir skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą ir sudaryti sąlygas jų saviraiškai.
Skleisti ir populiarinti Šiaulių miesto menininkų kūrybą Lietuvoje ir užsienyje, stiprinant taptautinį bendravimą ir kultūrinį bendradarbiavimą.
Ugdyti kūrybišką ir žingeidžią visuomenę, tęsiant ir plėtojant edukacinę veiklą.
Stiprinti ir plėsti galerijos informacinę, materialinę ir finansinę bazę, užtikrinant kuo palankesnes sąlygas visuomenei dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Nuostatai >>>
Struktūra
Planavimo dokumentai >>>
Darbo užmokestis >>>
Biudžetinių ataskaitų rinkiniai >>>
Finansinių ataskaitų rinkiniai >>>
Viešieji pirkimai >>>
Teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašas >>>
Teisinė informacija >>>
Korupcijos prevencija >>>
Straipsnių archyvas žiniasklaidoje iki 2004 m. >>>
1992–2001 m. renginių archyvas >>>

  
Kiti  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Pirmyn>>  Atgal<<